Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

GRUPY WYCHOWAWCZE

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu funkcjonują dwie grupy wychowawcze, w których zapewniona jest opieka całodobowa ( oprócz dni wolnych od nauki), przeznaczona dla uczniów wszystkich szkół działających w strukturze Ośrodka, którzy nie mogą codziennie dojeżdżać z domów rodzinnych na zajęcia szkolne.

Opiekę nad grupami wychowawczymi sprawują wychowawcy zaś w porze nocnej dodatkowo opiekę sprawuje pomoc wychowawcy. Grupy wychowawcze dysponują pięcioma pokojami sypialnymi, dwoma świetlicami, izolatką i zapleczem sanitarnym. Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i zakwaterowania dziecka w Ośrodku. Opłacie podlegają wyłącznie posiłki w stołówce, równe wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. Wysokość opłat za wyżywienie ustala, na wniosek Dyrektora Ośrodka, organ prowadzący placówkę.

Celem działalności grup wychowawczych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej i dydaktycznej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych
w aspekcie wychowania.

Do głównych zadań opiekuńczo-wychowawczych należy:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego oraz promocja i ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się
  w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych).
 • Organizowanie pomocy w nauce, wyrównywanie zaległości.
 • Rozwijanie samodzielności.
 • Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród wychowanków, poprawę kondycji fizycznej
  i zdrowia.
 • Kultywowanie tradycji i rozbudzanie kreatywnych postaw poprzez organizację różnego rodzaju uroczystości oraz udział w konkursach.
 • Przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i do właściwego gospodarowania czasem wolnym;
 • Wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej uczniów, rozwijanie ich pasji i zainteresowań;
 • Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.

Formy, rozmiar pomocy i opieki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków.