Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego zamówienia publicznego nr 2/ZP/2021 pn.: „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

7 lipca 2021

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano spośród ważnych rozpatrywanych, nie odrzuconych ofert, po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu, ocenie i weryfikacji ofert na podstawie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów ich spełnienia określonych w Rozdziale VI i XV SWZ nr 2/ZP/2021 w oparciu o przepisy zawarte w ustawie Pzp.

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Baueffect Sp. zo.o. Sp.K., ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin

Za cenę wykonania przedmiotu zamówienia 928 446,04 zł brutto (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć 04/100 złotych)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ nr 2/ZP/2021 oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XV.

Pełna treść wyniku przetargu znajduje się w dokumencie PDF.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego zamówienia publicznego nr 2/ZP/2021 pn.: „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content